top of page

Algemene voorwaarden dierenpension 'De Krieckaert'

artikel 1 Definities

Dierenpension: De persoon die er zijn bedrijf van maakt voor het tijdelijk opvangen en verzorgenvan gastdieren.

Klant: De persoon of bedrijf die met het dierenpension een pensionovereenkomst aangaat.

Gastdier: Het huisdier van de klant waarvoor een pensionovereenkomst wordt gesloten.

Pensionovereenkomst: de overeenkomst tussen de klant en het dierenpension, waarbij het dierenpension zich verbind het gastdier voor een bepaalde tijd te verzorgen tegen een van te voren vastgestelde prijs

verzorging: De werkzaamheden die het dierenpension moet verrichten voor het welzijn van het gastdier.

artikel 2 Reservering

1. In de reserveringsopdracht moet het volgende vermeld staan

1.De periode van de reservering.

2.De overeengekomen prijs.

3.De naam van de eigenaar van het gastdier en zijn adres gegevens.

4.Dag van aankomst en vertrek.

5.Naam en telefoonnummer van de dierenarts van de klant.

6.Naam en telefoonnummer van een contactpersoon

artikel 3 De prijs en betaling

1. De te betalen prijs wordt vastgelegd in de reserveringsovereenkomst en is incl. BTW.

2. In de prijs inbegrepen zijn huisvesting, verzorging en voeding van het gastdier.

3. Bij een verlenging van de huisvesting van het gastdier geldt de prijs die is vastgelegd in de overeenkomst.

4. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen kan de pensioneigenaar een aanbetaling vragen van 20% van de overeengekomen totaal prijs.

5. Tenzij anders is overeengekomen, vindt betaling van het nog openstaande bedrag, met aftrek van een eventuele aanbetaling, plaats in contanten direct bij het afhalen van het gastdier.

artikel 4 inentingen.

1. De hond dient volledig ingeënt te zijn inclusief de inenting tegen kennelhoest. Honden die uit het buitenland komen moeten tevens ingeënt zijn tegen rabiës.

2. De inentingen dienen ten minste 21 dagen voor de aanvang van het verblijf te hebben plaatsgevonden.

3. Een vlooien en tekenbestrijding voor aanvang van het verblijf is aan te bevelen.

artikel 5 Annulering

Bij het annuleren van de overeenkomst gelden de volgende verplichtingen:

1. Bij het annuleren 1 maand voor het ingaan van de overeenkomst vervalt de aanbetaling.

2. Bij 2 weken voor het ingaan van de overeenkomst 50% van de overeengekomen totaal prijs.

3. Binnen 2 weken voor het ingaan van de overeenkomst 100% van de overeengekomen totaalprijs.

Artikel 6 Ziekte van het gastdier

1. Bij ziekte van het gastdier of het vermoeden daartoe is de pensioneigenaar verplicht alle maatregelen te nemen die hem in de gegeven situatie juist voorkomen.

Wanneer blijkt dat kostbare veterinaire maatregelen nodig zijn, moet de pensioneigenaar contact opnemen met de klant of diens contactpersoon.

Wanneer dit contact ondanks alle pogingen niet snel tot stand kan komen is de pensioneigenaar niet verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen hiervan.

2. Bij het afhalen van het gastdier door de klant is de pensioneigenaar verplicht alle gegevens omtrent ziekte en/of consultatie van een dierenarts aan de klant te melden.

3.De klant is verplicht eventuele ziekten en/of gebreken van het gastdier te melden voor de aanvang van het verblijf. Eventuele kosten die voortvloeien uit het niet melden zijn voor rekening van de klant.

Artikel 7 Overlijden van het gastdier

1. Bij het overlijden van het gastdier gedurende het verblijf in het dierenpension moet de pensioneigenaar dit zo snel mogelijk aan de klant melden, zodat der afspraken kunnen worden gemaakt betreffende het stoffelijk overschot van het gastdier.

2. Indien de ondernemer wenst sectie te laten verrichten door een dierenarts moet hij dit aan de klant melden en indien akkoord zijn de kosten voor de pensionhouder.

3.Indien de pensioneigenaar geen sectie wenst te laten verrichten kan de klant dit laten doen door de eigen dierenarts. Ook kan de klant een contra-expertise van de doodsoorzaak laten doen door de eigen dierenarts.

In beide gevallen komen de daaruit voortvloeiende kosten voor de klant.

4. Op verzoek van de klant kan de pensioneigenaar het stoffelijk overschot op kosten van de klant laten begraven of cremeren.

Artikel 8 Niet nakomen pensionovereenkomst

1. Indien de klant zich zonder de pensioneigenaar te verwittigen niet op de afgesproken aanvangsdatum met het gastdier bij het dierenpension meldt is de pensioneigenaar niet verplicht de gereserveerde tijd voor de klant beschikbaar te houden.

De pension prijs van de gereserveerde tijd wordt 100% in rekening gebracht.

Indien hier overmacht in het spel is geldt dit niet.

2. Indien de klant zonder bericht het gastdier niet binnen 1 week na beëindiging van de overeenkomst ophaalt, zal de pensioneigenaar de klant aanmanen per aangetekende brief.

Wordt hier geen gehoor aan gegeven binnen 2 weken is de pensioneigenaar gerechtigd het gastdier naar een gecertificeerd asiel te brengen.

De klant blijft daarbij steeds gehouden de gehele pensionprijs ( inclusief de verlenging en eventuele asielkosten) te betalen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. De pensioneigenaar is aansprakelijk voor schade die ontstaat door onachtzaamheid van de eigenaar of van personen in zijn dienst werkzaamheden verrichten.

2.De klant is verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door afwijkend of onaangepast gedrag van het gastdier

3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door andere dieren aan persoonlijke bezittingen die de klant in het pension achterlaat vanwege de gehechtheid daaraan van het gastdier.

Artikel 10 Klachten

1. Klachten over het uitvoeren van de pensionovereenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven, liefst schriftelijk tijdig doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de pensionovereenkomst bij de ondernemer worden ingediend.

let op!!!

Honden die niet volledig ingeënt zijn of geen geldige identificatie hebben (chip of goed leesbare tatoeage) en waar geen europees dierenpaspoort van kan worden overlegd, kunnen niet in ons pension worden opgenomen...

Voorwaarden

bottom of page